Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - žádosti o informace

 

Místo a způsob podávání žádostí o informace

 

Osobně:

1. podáním do kanceláře SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

2. podáním do kanceláře ÚM Senomaty, na  společné adrese:  Nám. Karla Buriana č.p.55, 270 31  Senomaty.

 

Písemně:

1. písemnou formou doručením na adresu SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY: Nám. Karla Buriana č.p. 55, 270 31 Senomaty

2. e-mailem na adresu kanceláře SO: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. e-mailem na adresu ÚM Senomaty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Telefonicky:

(s následným doručením písemné žádosti nejpozději do 3 dnů)

1. kancelář SO: 702 015 833

2. ÚM Senomaty: 313 540 375

 

 

Základní informace ze  zákona č. 106/1999 Sb. "O svobodném přístupu k informacím"

 

Přehled lhůt a termínů:

 

Lhůty:

a) Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l)    -    7 dnů

b) Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3,písm. a)   -   7 dnů

c) Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu  (§ 14 odst.3,písm.b)  -  3 dny

d) Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c)     -   15 dnů

e) Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.5)  -  10 dnů

f) Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3)   -   15 dnů

g) Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a)   -   30 dnů

h) Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4)   -   15 dnů

i) Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1)   -   15 dnů

 

Termíny:

a) Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

b) Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 


Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:


Kdo může o informaci požádat?

Každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

 

Kdo informaci poskytne?

Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

 

Kdy informace nebude  neposkytnuta?

a) Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.

b) Jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech,  atd.).

c) Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.

d) Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení.

e) Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,kdo je o informaci požádán.

 

Jak se o informaci žádá?

a) Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným  pomocí telekomunikačního zařízení.

b) Písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná.

 

Co musí písemná žádost obsahovat?

Musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).

 

Jaký bude postup povinného orgánu?

a) Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

b) Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí  žadateli do tří dnů.

c) Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci  nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů).

 

Co když orgán žádosti nevyhoví?

a) Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro  vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.

b) Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

c) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat žadatel odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 

Komu se odvolání posílá?

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

 

Kdo o odvolání rozhodne?

a) O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech  samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada  rozhoduje zastupitelstvo obce).

b) Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.

c) Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

07_rerichy.jpg

Návštěvnost

TOPlist