Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - opravné prostředkyOpravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, zde

Výpis z  § 16 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

 

Odvolání:

1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat  odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutílhůty pro vyřízení žádosti v případě, uvedeném v § 15 odst.

2. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

3. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat ....

4. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil,  za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

6. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1., 3. a 4. platí pro rozklad obdobně.

7. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

04_velka_chmelistna.jpg

Návštěvnost

TOPlist