Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.


Svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY  se při výkonu předmětu své činnosti řídí a rozhoduje zejména podle těchto právních předpisů:


Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném znění

Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách + novela zákona 55/2012 Sb., v platném znění

Zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některýchsouvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyhláška MF č.420/2004 Sb.,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění  (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.)

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

02_sanov.jpg

Návštěvnost

TOPlist